Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

D1 Hubová – Ivachnová, II. fáza

Miesto realizácie: Žilinský kraj
Oblasť podpory: Cestná doprava

Príjimateľ: Národná diaľničná spoločnosť

Základné informácie o projekte: Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu diaľnice D1 Hubová – Ivachnová s dvojpruhovou vozovkou v značne náročnom území okresu Ružomberok. Projekt sa nachádza na strednom Slovensku v Žilinskom regióne. Diaľnica D1 nahradí a doplní existujúcu jednopruhovú cestu prvej triedy I/18. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy a k výraznému zlepšeniu dopravno-prevádzkových podmienok pre tranzitnú dopravu v danom území.

Aktivity projektu sú zamerané na realizáciu stavebných prác s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Miestom realizácie projektu je Žilinský kraj, okres Ružomberok. Diaľnica D1 je súčasťou TEN-T siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu, keďže prepája dôležité oblasti Slovenska od Bratislavy cez celé údolie Váhu do oblasti Vysokých Tatier a cez Prešov a Košice po najvýchodnejšie časti Slovenska

Celkové oprávnené náklady projektu:                         203 333 206,81 €

            Z toho zdroj EÚ:                                                125 027 555,53 €

            Z toho zdroj ŠR:                                                22 063 686,27 €                                                     

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:                   56 241 965,00 €

 

Financované z fondu EÚ: Kohézny fond

Stav projektu: v realizácii

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 11.1.2024       

Predpokladaný termín ukončenia:  12/2024

Dátum aktualizácie údajov:       1. 2. 2024       

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=5c5d322f-d561-4705-830f-3376a6010604

Zmluvy o projekte

Zmluva o NFP:

https://crz.gov.sk/zmluva/8824475/

 

Zmluvy o Dielo a dodatky:

https://crz.gov.sk/1129997/

 

 


Súbory

Názov Veľkosť
Rozšírené informácie o projekte D1 Hubová - Ivachnová_2.fáza 73 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava