Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Materiálno – technické zabezpečenie SO OPII v rokoch 2022-2023

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Technická pomoc

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Základné informácie o projekte: Predmetom projektu je refundácia IKT zariadenia a licencii pre SO OPII

Celkové oprávnené náklady projektu:      171 960 € s DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                              141 110,38 € s DPH

            Z toho zdroj ŠR:                               24 917,00 € s DPH

           Pro rata:                                             5 932,62 € s DPH

                                                                                                

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja    

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 10.2.2024        

Predpokladaný termín ukončenia: 31.12.2023

Dátum aktualizácie údajov:       12. 2. 2024       

ITMS

Materiálno - technické zabezpečenie SO OPII v rokoch 2022 - 2023

Zmluvy o projekte

100/CC00/2024 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava