Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Štúdia uskutočniteľnosti k Národnému plánu širokopásmového pripojenia

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Technická pomoc

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Základné informácie o projekte: Predmetom projektu je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti k schválenému Národnému plánu širokopásmového pripojenia, ktorej výsledkom je určiť technické a technologické parametre intervencií, ktorými chce štát podporiť budovanie ultra-rýchleho širokopásmového pripojenia v SR.

Celkové oprávnené náklady projektu:   166 680 € s DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                           136 777,61 € s DPH

            Z toho zdroj ŠR:                           24 151,93 € s DPH

            Pro rata:                                        5 750,46 € s DPH

                                                                                                

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja    

Stav projektu: ukončený             

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 9.7.2022        

Termín ukončenia: 25.2.2023

Dátum aktualizácie údajov:       3. 1. 2024       

                                   

ITMS

Štúdia uskutočniteľnosti k Národnému plánu širokopásmového pripojenia - Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ITMS2014+ Verejná časť

Zmluvy o projekte

1216/AE00/2022 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava