Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Podpora riadenia a implementácie OPII - odmeňovanie dohodárov 2

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Technická pomoc

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Základné informácie o projekte: Predmetom projektu je financovanie mzdových nákladov - odmien a odvodov zamestnávateľa vynakladaných prijímateľom na externých zamestnancov - dohodárov podieľajúcich sa na činnostiach OPII na základe dohôd o výkonaní práce (DoVP) alebo dôhod o pracovnej činnosti (DoPČ) uzavretých s Ministerstvom dopravy SR.

Celkové oprávnené náklady projektu:     472 762, 91 € s DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                             387 949,24 € s DPH

            Z toho zdroj ŠR:                             68 503,35 € s DPH

            Pro rata:                                         16 310,32 € s DPH

                                                                                                

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja    

Stav projektu: v realizácii           

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 12.10.2023        

Predpokladaný termín ukončenia: 31.12.2023

Dátum aktualizácie údajov:       21. 12. 2023       

 

ITMS

Podpora riadenia a implementácie OPII - odmeňovanie dohodárov 2 - Detail Projektu Podpora riadenia a implementácie OPII - odmeňovanie dohodárov 2, ITMS2014+ Verejná časť

Zmluvy o projekte

N/A

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava