Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1.etapa v TT kraji

Miesto realizácie: Trnavský kraj
Oblasť podpory: Cestná doprava

Prijímateľ: Slovenská správa ciest

Cieľom projektu „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v TT kraji“ je modernizácia a rekonštrukcia nasledujúcich mostov  a cestných úsekov:

I/13 Medveďov – most 13-004

Cesta I/13 a mostný objekt ev.č 13-004 okres Dunajská  Streda

I/13 Most cez odvodňovací kanál Čalovo – Medveďov

Cesta I/13 a mostný objekt ev.č 13-003 okres Dunajská  Streda

Realizáciou projektu sa prispeje k plneniu špecifického cieľa 6.2 „Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy“ v rámci PO6 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Základným cieľom projektu je zlepšenie stavebno-technického stavu mostov situovaných na cestách I. triedy. Bez realizácie projektu bude dochádzať čoraz k častejšiemu uzavieraniu mostných objektov z dôvodu potreby častejších opráv a v niektorých prípadoch môže dôjsť až k ich úplnému uzavretiu a tým k obmedzeniu cestnej premávky na štátnej ceste. Mnohé z vybraných mostných objektov sú strategicky dôležité pre tranzitnú dopravu i pre dopravnú obsluhu celého regiónu, nakoľko neexistuje obchádzková trasa v prípade jeho uzavretia. Účelom a cieľom projektu je odstrániť nevyhovujúci technický stav mostov na sieti ciest I. triedy. Rekonštrukciou mostov sa znížia negatívne vplyvy z cestnej dopravy (zníži sa hluk, vibrácie, emisie a pod.), dôjde k skráteniu cestovných časov, zvýši sa plynulosť premávky, zníži sa spotreba pohonných hmôt, skvalitní sa dopravná dostupnosť územia a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky.

Celkové oprávnené náklady projektu:                     1 427 501,87 € bez DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                                            1 213 376,59 € bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                             214 125,28 € bez DPH                                          

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:                0,00 € bez DPH                                                       

 

Stav projektu:                                                                 v realizácii

Deň účinnosti zmluvy o NFP:                             20.10.2023        

Predpokladaný termín ukončenia:                     31.12.2023

Dátum aktualizácie údajov:                                19. 10. 2023       

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=d3628de7-af45-4bca-9314-38c8b623e96c

Zmluvy o projekte

2119/AE00/2023 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava