Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Modernizácia Vajnorskej radiály

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Verejná osobná doprava

Prijímateľ: Dopravný podnik Bratislava

Projekt rieši komplexne a systémovo oblasť modernizácie Vajnorskej radiály. Pre projekt modernizácie električkovej trate bola spracovaná projektová dokumentácia. Projekt vychádza z platných dokumentov – Plán udržateľnej mobility Bratislavského kraja a Územný generel dopravy. Hlavnou aktivitou projektu dôjde k zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu, čím sa prispeje k naplneniu Špecifického cieľa 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava.

 

Celkové oprávnené náklady projektu:            23 406 887,08 € bez DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                                    20 943 004,23 € bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                    2 463 882,85 € bez DPH                                      

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:       1 231 941,43 € bez DPH                                      

Financované z fondu EÚ:                                            Kohézny fond   

Deň účinnosti zmluvy o NFP:                                     30.09.2023        

Predpokladaný termín ukončenia:                             30.06.2024

Dátum aktualizácie údajov:                                        16. 10. 2023       

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=c2033424-14f8-4e84-832c-e6439fd094cb

Zmluvy o projekte

2054/AE70/2023 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava