Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Verejná osobná doprava

Prijímateľ: Dopravný podnik Bratislava

Projekt rieši komplexne a systémovo oblasť modernizácie dvoch električkových tratí, modernizácie štyroch meniarní a modernizácie trakčných napájacích káblov v dvoch lokalitách, pričom vychádza z jasne stanovených národných politík. Realizácia projektu prispeje k hlavným cieľom koncepcie rozvoja mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, ktorými sú bezpečnosť, presnosť, pravidelnosť a spoľahlivosť MHD. Hlavnými aktivitami projektu dôjde k zvýšeniu atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu, čím sa prispeje k naplneniu Špecifického cieľa 3.1: Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu. Projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OPII, Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava.

Celkové náklady projektu: 26 989 518,14 € bez DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                              22 941 090,42 € bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                              2 698 951,81 € bez DPH                                                   

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa: 1 349 475,91 € bez DPH                                                   

Financované z fondu EÚ: Kohézny fond

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 06.09.2023

Predpokladaný termín ukončenia: 06/2024        

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=d79f3200-9c19-465d-b333-ec390ff8f9d5

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8272216/

Električková trať Detvianska – Záhumenice

https://dpb.sk/sk/dokument/zmluva-o-dielo-o-7-2020

https://dpb.sk/sk/dokument/dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo-o-7-2020

Električková trať Americké námestie

https://dpb.sk/sk/dokument/zmluva-o-dielo-o-8-2020

https://dpb.sk/sk/dokument/dodatok-c-1-k-zmluve-o-dielo-o-8-2020

https://dpb.sk/sk/dokument/dodatok-c-2-k-zmluve-o-dielo-o-8-2020

Meniareň Februárová

https://dpb.sk/sk/dokument/zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluva-reg-c-47-2023

Meniareň Krasňany

https://dpb.sk/sk/dokument/zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluva-reg-c-49-2023

Meniareň Záhumenice

https://dpb.sk/sk/dokument/zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluva-reg-c-48-2023

Meniareň Dolné Hony

https://dpb.sk/sk/dokument/zmluva-o-dielo-a-licencna-zmluva-reg-c-50-2023

Posilnenie trakčných napájacích káblov meniarne Dolné hony

https://dpb.sk/sk/dokument/zmluva-o-dielo-o-46-2023

 

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava