Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 – 30

Miesto realizácie: Košický kraj
Oblasť podpory: Železničná doprava

Prijímateľ: Železnice Slovenskej republiky

Predmetom projektu je modernizácia časti výhybiek na zhlaví železničnej stanice (ďalej aj „ŽST“) Krompachy z dôvodu prevádzkového opotrebovania a s ním spojených dlhodobých prevádzkových obmedzení. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie parametrov železničnej dopravnej cesty TEN-T v stanici Krompachy prostredníctvom modernizácie prvkov železničnej trate a tým zaistiť dlhodobo bezpečnosť železničnej prevádzky v danom úseku. Projekt modernizácie železničnej dopravnej infraštruktúry je realizovaný na trati Žilina - Košice, ktorý majú rozhodujúci význam pre rast hospodárstva a zlepšenie mobility v SR a jednotnom Európskom dopravnom priestore. Realizáciou projektu príde k odstráneniu úzkych miest na železničnej infraštruktúre.

Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - Realizácia stavebných prác, ktorá bude zabezpečená dodávateľsky. Stavebné práce v ŽST Krompachy budú zahŕňať modernizáciu výhybiek č. 23, 24, 25, 26, 27 28, 29 a 30. Modernizáciou spomínaných výhybiek dôjde k zrušeniu trvalého obmedzenia traťovej rýchlosti a zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti osobnej a nákladnej dopravy na „Spišskovlašskom zhlaví“ v ŽST Krompachy.

Stavba bude realizovaná na existujúcej železničnej infraštruktúre, prebehne modernizácia výhybiek č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30 v rozsahu: železničný zvršok, železničný spodok, úprava zabezpečovacieho zariadenia, úprava elektrického ohrevu výhybiek, rušenie výhybiek č. 11, 12, 19, 20, rušenie koľají č. 10 a 12 a úprava trakčného vedenia nad zrušenými koľajami a výhybkami. Cieľom stavby je vykonať modernizáciu spomínaných výhybiek, zrušenie trvalého obmedzenia traťovej rýchlosti, zvýšenie bezpečnosti a plynulosti osobnej a nákladnej dopravy, rušenie nepotrebných a nevyužívaných častí dráhy.

Celkové oprávnené náklady projektu:                   7 384 657,00 € bez DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                                           6 276 958,45 € bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                           1 107 698,55 € bez DPH        

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:               0,00 € bez DPH         

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja  

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 01. 08. 2023        

Predpokladaný termín ukončenia: 31. 12. 2023

Dátum aktualizácie údajov:       31. 7. 2023       

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=ce1797d9-35c5-4231-b07b-c57a181e53f0

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7846770/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8152213/

 

Výhybky v ŽST Krompachy pred rekonštrukciou


Súbory

Názov Veľkosť
Formulár údajov o projekte OPII MD SR - Krompachy výhybky 358 kB


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava