Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ)

Miesto realizácie: Celé Slovensko
Oblasť podpory: Informatizácia

Prijímateľ: Slovenské národné múzeum

 

Slovenské národné múzeum (ďalej aj ako "SNM" alebo "múzeum")  je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike.  SNM zároveň plní funkciu koordinačného, metodického, odborno-poradenského, štatistického, vzdelávacieho a informačného centra pre celú oblasť múzejníctva v Slovenskej republike.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je prostredníctvom plánovaných aktivít zabezpečiť katalogizačný systém na odbornú evidenciu zbierkových predmetov, ktoré SNM vedie na základe § 7 ods. 5, písm. f) zákona o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a ktorý umožní zaznamenanie a uchovanie informácií o zbierkových predmetoch v digitálnej podobe.

Realizovaním projektu bude vytvorenie nového informačného systému DEMZ (isvs_10906) a koncovej služby Sprístupňovanie pracovného rozhrania systému Digitálnej evidencie múzejných zbierok (ks_340835).  Táto koncová služba bude slúžiť na sprístupnenie používateľského rozhrania pre prácu s databázou systému DEMZ na úrovni elektronizácie služby 4 (úroveň, ktorá umožňuje úplné vybavenie služby elektronickými prostriedkami) a pre používateľov G2G a G2E.

 

Celkové oprávnené náklady projektu:     627 359,77 €

          Z toho zdroj EÚ:                               418 499,16 €

          Z toho zdroj ŠR:                               73 852,79 €

          Z toho zdroj Pro rata:                      135 007,82 €

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

 Deň účinnosti zmluvy o NFP: 04.07.2023

Predpokladaný termín ukončenia: 11/2023

Dátum poslednej aktualizácie: 08.09.2023

ITMS
Informácie o projekte z nástroja na správu eurofondov v SR pre roky 2014 – 2020 – ITMS2014+
Zmluvy o projekte
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinná od 04.07.2023)
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinný od 08.09.2023)Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava