Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Projektová dokumentácia ciest I. triedy

Miesto realizácie: Košický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oblasť podpory: Cestná doprava

Prijímateľ: Slovenská správa ciest

Predmetom projektu je vypracovanie projektových dokumentácií v stupni:

I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom - aktualizácia DSP,

I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 1. úsek I/66 Veľká Lomnica – Huncovce – DSP,

I/66 Poprad – Kežmarok II. etapa, 2. úsek I/66 Huncovce – Kežmarok – DSP,

I/68 Šarišské Michaľany – Prešov – DSP,

I/79 Hriadky – Trebišov - Zámer EIA, SoH, DSZ, DÚR,

I/74 Snina – Kolonica – DSP,

I/61 Most č. 061 – 055, 056 Trenčín – Zámer EIA, DSZ, DÚR, DSP,

I/68 Kremná zosuv – DSP,

I/77 Bardejov Bardejovské kúpele – Aktualizácia DSP (nevyhlásené VO)

Cieľom realizácie projektu je pokračovanie a dokončenie projektovej prípravy na jednotlivých úsekoch ciest I. triedy, čo zabezpečí ich posun implementácie do fázy získania ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, získania stavebného povolenia a verejného obstarávania na zhotoviteľa stavieb a následnou stavebnou činnosťou. Zrealizovanie jednotlivých stavieb z komplexného hľadiska zabezpečí zlepšenie dopravnej situácie danej lokality, podmienok ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany životného prostredia, prevencie a vyváženého rozvoja regiónu, zníženie časových strát a zníženie nehodovosti v riešených úsekoch ciest I. triedy.

 

Celkové oprávnené náklady projektu:                         1 892 737,95 € 

             Z toho zdroj EÚ:                                                1 608 827,26 €

             Z toho zdroj ŠR:                                                 283 910,69 €          

                                    

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja  

 Deň účinnosti zmluvy o NFP:  29.03.2023        

Predpokladaný termín ukončenia: 12/2023

Dátum aktualizácie údajov:        16.06.2023

 

 

ITMS

Projektová dokumentácia ciest I. triedy - Detail Projektu Projektová dokumentácia ciest I. triedy, ITMS2014+ Verejná časť

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7683067/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/9110234/
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava