Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji

Miesto realizácie: Trenčiansky kraj
Oblasť podpory: Cestná doprava

Prijímateľ: Slovenská správa ciest

Predmetom projektu je vypracovanie štúdie realizovateľnosti cesty I. triedy v TN kraji "Preložka I/61 v meste Trenčín“, ktorá navrhne technicky, ekonomicky a enviromentálne najvhodnejšie trasy cesty I/61 v úseku od napojenia Električnej ul. na I/61B po križovatku ul. Gen. M. R. Štefánika s ul. Pred poľom v 3 variantoch:

  1. Súčasný stav „bez investície“
  2. Modernizácia súčasného stavu s minimálnymi najnevyhnutejšími úpravami, ktoré dosiahnu splnenie platných technických STN a EN noriem „urobiť´ minimum“
  3. Nový stav – preložky, obchvat „s investíciou“

Základnou úlohou štúdie realizovateľnosti je posúdiť uskutočniteľnosť variantu so zameraním na odstránenie nehodových a neprehľadných úsekov cesty I/61, s výrazným zlepšením prejazdnosti a zlúčením líniových bariér preložením cesty ku železnici, čím bude súčasná významná bariéra cesty v koridore Hasičskej a ul. Gen. M. R. Štefánika odstránená.

Táto štúdia má potvrdzovať správnosť navrhovaného riešenia, a to z dopravného, technického, ekonomického a environmentálneho hľadiska. Na základe uvedeného je realizácia predkladaného projektu opodstatnená a potrebná pre následnú realizáciu investičného projektu na území Trenčianskeho kraja.

Celkové oprávnené náklady projektu:                         222 354,00 € 

             Z toho zdroj EÚ:                                                189 000,90 €

             Z toho zdroj ŠR:                                                 33 353,10 €            

                                        

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja  

Stav projektu: hlavná aktivita projektu ukončená, ŠR odovzdaná

Deň účinnosti zmluvy o NFP:  04. 03. 2023        

Predpokladaný termín ukončenia: 06/ 2023

Dátum aktualizácie údajov:        16. 6.2023

 

ITMS

Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji - Detail Projektu Štúdie ciest I. triedy v ZA a TN kraji, ITMS2014+ Verejná časť

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6045170/

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava