Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Modernizácia infraštruktúry pre mestskú dráhovú dopravu v Bratislave – projektová dokumentácia

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Verejná osobná doprava

Prijímateľ: Dopravný podnik Bratislava

Predmetom projektu je geodetické zameranie priestorovej polohy objektov a pasportizácia pomocou laserového skenovania a projektová príprava – obstaranie digitalizovanej projektovej dokumentácie, z ktorej bude možné extrahovať podklady pre DSZ, DSP a DÚR. Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie plánuje žiadateľ následne pripravovať budúcu modernizáciu objektov a zvýšiť kvalitu a štandardy údržby a prevádzky dráhových vozidiel MHD, zvýšenie spoľahlivosti prevádzkovaných vozidiel, ako aj zvýšenie kvality ponúkaných služieb.

Celkové náklady projektu:                                              474 598,59 € bez DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                                                  403 408,80 € bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                                   47 459,86 € bez DPH            

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:                      23 729,93 € bez DPH            

 

Financované z fondu EÚ: Kohézny fond

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 03.06.2023

Predpokladaný termín ukončenia: 01/2024  

Dátum aktualizácie údajov: 11.1.2024

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=f5de1469-2095-4d26-be88-5b807feebb5d

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7939560/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6766334/

: https://crz.gov.sk/zmluva/8490864/ 

: https://www.crz.gov.sk/zmluva/8301667/

  
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava