Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Slovensko v mobile

Miesto realizácie: Celé Slovensko
Oblasť podpory: Informatizácia

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Cieľom projektu "Slovensko v mobile" (ďalej len "SvM") je umožniť občanom SR a podnikateľom jednoduchým a prirodzeným spôsobom využívať elektronické služby verejnej správy SR s použitím registrovaného mobilného zariadenia. Taktiež vytvoriť bezpečný spôsob autentifikácie fyzickej osoby pomocou natívnej mobilnej aplikácie, ktorá okrem vytvorenia základov pre kanál mobilného prístupu koncových používateľov k službám štátu v súlade so strategickou prioritou Multikanálový prístup umožní fyzickej osobe v procese samoobslužnej alebo asistovanej registrácie mID vytvoriť pomocou mobilného zariadenia FO autentifikačný certifikát, ktorý bude FO vedieť použiť opäť pomocou mobilného zariadenia FO na účely elektronickej komunikácie, využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta integrované na jednotné prihlásenie pomocou ústredného portálu na autentifikáciu FO.
 
Navrhované riešenie sa sústredí na tieto prípady použitia:

  • Vytvorenie autentifikačného certifikátu FO pomocou mobilného zariadenia a jeho zápis do registra autentifikačných certifikátov mID,
  • Autentifikácia FO pomocou mobilného zariadenia,
  • Prihlásenie k službe štátu pomocou autentifikácie FO použitím mobilného zariadenia,
  • Správa a zasielanie mobilných PUSH notifikácií na registrované mobilné zariadenia s aktivovanou aplikáciou “Slovensko v mobile”,
  • Získanie informácie o termínoch povinností občana a podnikateľa,
  • Odoslanie, uloženie a doručenie notifikácie pomocou mobilného zariadenia (kontextovej správy) fyzickej osobe identifikovanej cez PČO do aktivovanej aplikácie,
  • Poskytovanie služieb autentifikácie FO pre verejný aj privátny sektor pomocou mobilného zariadenia v súlade s rozhodnutiami MIRRI najmä vo vzťahu ku komerčnému využitiu autentifikácie cez mID.

 Celkové oprávnené náklady projektu: 2 537 428,78 €

          Z toho zdroj EÚ:                            1 910 506,25 €

          Z toho zdroj ŠR:                             337 148,16 €

          Z toho zdroj Pro rata:                    289 774,37 €

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 30.03.2023

Predpokladaný termín ukončenia: 06/2023

Dátum poslednej aktualizácie: 25.05.2023

ITMS
Informácie o projekte z nástroja na správu eurofondov v SR pre roky 2014 – 2020 – ITMS2014+
Zmluvy o projekte
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinná od 30.03.2023)Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava