Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Propagácia PO 7 OPII na odborných podujatiach II

Miesto realizácie: Celé Slovensko
Oblasť podpory: Technická pomoc

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Cieľom projektu je zabezpečenie zvýšenia povedomia verejnosti o podpore EÚ pre Operačný program Integrovaná

infraštruktúra, a to prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OP II, propagáciou PO7 na odborných

podujatiach.

Propagácia PO7 zahŕňa:

  1. Umiestnenia loga MIRRI a OPII v spojitosti s propagáciou odborného podujatia/ konferencie
  2. Prenájmu priestorov pre umiestnenie propagačných nástrojov/ predmetov
  3. Súvisiacich služieb (grafické, printové, monitoring médií, fotodokumentácia z podujatí)

Celkové oprávnené náklady projektu:                  500 553,07 € s DPH  

            Z toho zdroj EÚ:                                          410 753,85 € s DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                          72 530,14 € s DPH    

Z toho zdroj pro rata:                                              17 269,08 € s DPH

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:                    0 € bez DPH 

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Deň účinnosti zmluvy o NFP:         28.04.2023        

Predpokladaný termín ukončenia: 31.12.2023

Dátum aktualizácie údajov:             3. 5. 2023       

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=7d61c627-f750-42e8-8e06-778ace3ac1bb

Zmluvy o projekte

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7801125/

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava