Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1)

Miesto realizácie: Žilinský kraj
Oblasť podpory: Cestná doprava

Prijímateľ: Národná diaľničná spoločnosť

Hlavným cieľom projektu je obstaranie projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť na potrebný progres pri príprave investičných stavieb rýchlostnej cesty v úseku R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18.

Úsek rýchlostnej cesty R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 je v súlade so schváleným Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030 - Fáza II, schváleným v roku 2017. Doplnok č. 1 Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest definoval predĺženie trasy rýchlostnej cesty R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica o nový úsek Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – Ružomberok (pripojenie na diaľnicu D1).

Účelom projektovej prípravy a následne výstavby ťahu rýchlostnej cesty R1 je vybudovanie kapacitnej, smerovo rozdelenej štvorpruhovej komunikácie, v optimálnej trase z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky rýchlostnej cesty na obyvateľstvo a prírodné prostredie. Samotný obchvat Ružomberka s napojením na diaľnicu D1, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe, zabezpečí  zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy najmä v intraviláne mesta Ružomberok, kde vznikajú časté kongescie. Projekt Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 je lokalizovaný v Žilinskom kraji, juhovýchodne od mesta Ružomberok.

Celkové oprávnené náklady projektu:           1 589 211,75 € bez DPH 

            Z toho zdroj EÚ:                                   1 350 829,99 € bez DPH

            Z toho zdroj ŠR:                                   238 381,76 € bez DPH            

            Z toho vlastné zdroje prijímateľa:      0,00 € bez DPH         

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 28. 04. 2023       

Predpokladaný termín ukončenia: 31. 12. 2023

Dátum aktualizácie údajov:       28. 4. 2023       

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=77567632-098c-48f0-a0d9-60f14c81a894

Zmluvy o projekte

Zmluva o NFP:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/7801128/

Zmluva o Dielo:

https://www.crz.gov.sk/3754188/

Dodatky:

https://www.crz.gov.sk/4125528/

https://www.crz.gov.sk/4318838/

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5906541/
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava