Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 2

Miesto realizácie: Celé Slovensko
Oblasť podpory: Informatizácia

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Projekt napĺňa stratégiu budovania Vládneho cloudu a nadväzuje na projekt „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1.“, pričom rozširuje výpočtové zdroje v Dátovom centre Kopčianska ul. Bratislava, pretože tieto zdroje z úvodnej etapy sa v uplynulom období vyčerpali a hrozí zablokovanie realizácie nových projektov OP II, ktoré sú závislé na zdrojoch infraštruktúry Vládneho cloudu.

Cieľový stav vyústi do optimalizácie a zefektívnenia využívania zariadení a prostriedkov a do potenciálu na zníženie nákladov na informačné a komunikačné technológie.

Účelom projektu je zabezpečiť prostriedky a základnú technologickú infraštruktúru, ktoré budú reflektovať požiadavky zainteresovaných strán, a ktoré sú predpokladom na prevádzkovanie služby IaaS. V rámci predloženej žiadosti nie sú analyzované alternatívne riešenia, keďže sa jedná o rozšírenie existujúceho riešenia, pri ktorom už bola najvhodnejšia alternatíva vybratá a princíp efektívnosti Vládneho cloudu s centralizovanými výpočtovými zdrojmi bol definovaný a vysvetlený.

Ďaľšie informácie sa nachádzajú:

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/8019b096-d35b-6356-0ba4-5964138717d1?tab=basicForm

 

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Celkové oprávnené náklady projektu: 12 437 455,20 €

          Z toho zdroj EÚ:                            9 364 533,14 €

          Z toho zdroj ŠR:                           1 652 564,67 €

          Z toho zdroj Pro rata:                   1 420 357,38 €

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

 Deň účinnosti zmluvy o NFP: 04.04.2023

Predpokladaný termín ukončenia: 11/2023

Dátum poslednej aktualizácie: 04.04.2023

ITMS
Informácie o projekte z nástroja na správu eurofondov v SR pre roky 2014 – 2020 – ITMS2014+
Zmluvy o projekte
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinná od 04.04.2023)Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava