Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 2

Miesto realizácie: Celé Slovensko
Oblasť podpory: Informatizácia

Základné informácie o projekte:

Vládny cloud bol vytvorený v dátovom centre na Kopčianskej ul. v Bratislave, pričom základná kapacita bola realizovaná z projektu „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1“, ktorý vytvoril podmienky a predpoklady na znižovanie nákladov na verejnú správu, nakoľko zabezpečil unifikáciu prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich eGovernment služby.
Prevádzkovateľ Datacentra na základe prevádzkových záznamov a analýzy trendov využívania výpočtových zdrojov indikoval, že v blízkej dobe bude existujúca kapacita zdrojov Vládneho cloudu vyčerpaná. To sa týka diskovej kapacity, zálohovania, komunikačných sietí LAN a SAN, aj bezpečnostných súvisiacich komponentov, na ktorých sa vytvárajú služby IaaS.
Pri rozširovaní kapacity je nutné vziať do úvahy trendy rozvoja informačných technológií a v prípade potreby relevantné technológie aktualizovať.
 

História a odhad ďalších požiadaviek na čerpanie kapacity Vládneho cloudu
Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Počet CPU 12 1 389 1 546 2 048 2 312 3 359 4 096 4 198

 

Údaje do roku 2019 sú čerpané na základe reálneho využitia kapacity Vládneho cloudu. Odhad využitia Vládneho cloude v ďalších rokov je výsledkom migračných plánov ISVS jednotlivých inštitúcii, ktoré má k dispozícii Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj "MIRRI"). Kapacita úložiska údajov je už v súčasnosti vyčerpaná, je potrebné zvýšiť pomer zdrojov úložiska k zdrojom výpočtového výkonu, čo predstavuje požiadavku doplnenia kapacity o 3-násobok aktuálneho stavu.

Ďalšie rozširovanie kapacít vládneho cloudu je nevyhnutné, nakoľko s využívaním spoločnej infraštruktúry už uvažujú všetky pripravované projekty na základe architektonického princípu „cloud prednostne“. Bez disponibilnej kapacity bude ohrozená migrácia existujúcich a nasadzovanie nových IS do vládneho cloudu.
V konečnom dôsledku by nebolo možné nové projekty uviesť do prevádzky, čo by znemožnilo čerpanie prostriedkov z OP II so všetkými negatívnymi dôsledkami zrealizovaných investícií.
Hlavným strategickým dokumentom pre oblasť informatizácie verejnej správy je Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky schválená vládou SR dňa 28.9.2016. Jednou z jej priorít je centralizácia zdieľaných služieb.
Centralizácia vedie k zámeru poskytovania spoločných centralizovaných procesov pre oblasti, ktoré je možné vzhľadom na ich značnú zhodu a podobnosť realizovať jednotným spôsobom pri vybavovaní rôznych agend rôznych inštitúcií verejnej správy.
Predkladaná žiadosť, z hľadiska štruktúry a spôsobu opisovania zvolenej problematiky, vychádza z „Metodického usmernenia pre spracovanie štúdií uskutočniteľností v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra“ a tiež z dokumentu „Architektonické rámce verejnej správy, Enterprise architektúra VS SR 2014-2020“. Predmetom projektu je rozšírenie infraštruktúry a zvýšenie kapacity pre cloudové služby poskytované z Dátového centra Kopčianska ul. Bratislava.

Projekt napĺňa stratégiu budovania Vládneho cloudu a nadväzuje na projekt „IKT infraštruktúra pre IaaS časť 1.“, pričom rozširuje výpočtové zdroje v Dátovom centre Kopčianska ul. Bratislava, pretože tieto zdroje z úvodnej etapy sa v uplynulom období vyčerpali a hrozí zablokovanie realizácie nových projektov OP II, ktoré sú závislé na zdrojoch infraštruktúry Vládneho cloudu.

Cieľový stav vyústi do optimalizácie a zefektívnenia využívania zariadení a prostriedkov a do potenciálu na zníženie nákladov na informačné a komunikačné technológie.

Účelom projektu je zabezpečiť prostriedky a základnú technologickú infraštruktúru, ktoré budú reflektovať požiadavky zainteresovaných strán, a ktoré sú predpokladom na prevádzkovanie služby IaaS. V rámci predloženej žiadosti nie sú analyzované alternatívne riešenia, keďže sa jedná o rozšírenie existujúceho riešenia, pri ktorom už bola najvhodnejšia alternatíva vybratá a princíp efektívnosti Vládneho cloudu s centralizovanými výpočtovými zdrojmi bol definovaný a vysvetlený.

 

Pripravovaný projekt reaguje na architektonický princíp „Cloud prednostne“, na základe ktorého v programovom období 2014 - 2020 nie je možné z prostriedkov OPII nakupovať HW a SW infraštruktúru individuálne jednotlivými rezortami, ale iba centrálne a to do dátových centier MFSR a MVSR.
Vo finálnom stave bude Vládny cloud poskytovať služby vo forme IaaS, PaaS a SaaS jednotlivým inštitúciám štátnej správy v požadovanom rozsahu a prevezme zodpovednosť za starostlivosť o ich IT zdroje. Inštitúciám štátnej správy tak odpadnú činnosti, akými sú nákup potrebných infraštruktúrnych
zariadení, pravidelné aktualizovanie vydaného softvéru, ktorý sa viaže na infraštruktúru, údržba infraštruktúry a celková podpora prostredí. Prevádzkovateľ zaručí a zabezpečí požadovanú bezpečnosť a dostupnosť infraštruktúry. Cieľový stav vyústi do optimalizácie a zefektívnenia využívania zariadení a
prostriedkov a do potenciálu na zníženie nákladov na informačné a komunikačné technológie.
Výsledky projektu zvýšia kvalitu služieb verejnej správy v nasledujúcich aspektoch:
OVM – získa infraštruktúru umožňujúcu nasadenie nových a migráciu existujúcich informačných systémov VS financovaných z OP II,
MV SR ako osoba zodpovedná za poskytovanie a prevádzku cloudových služieb – získa potrebnú infraštruktúru/výpočtové zdroje pre poskytovanie cloudových služieb IaaS pre ďalšie OVM,
MIRRI ako osoba zodpovedná za koordináciu, riadenie a kontrolu vládneho cloudu – získa potrebnú infraštruktúru/výpočtové zdroje pre poskytovanie cloudových služieb IaaS pre ďalšie OVM.
V rámci verejnej správy boli vybudované dátové centrá pre služby vládneho cloudu poskytujúce potrebnú infraštruktúru naprieč celou verejnou správou.
Predmetný projekt zabezpečí efektívnu infraštruktúru pre nové projekty eGovernmentu.

Táto žiadosť, ako aj pripravovaný projekt, je v súlade so Zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Projekt je hardvérové a softvérové rozšírenie existujúceho projektu a je v súlade so strategickou architektúrou VS SR 2020, nakoľko používa metodicky správne modelovanie cieľovej architektúry podľa metodík a rámcov pre tvorbu architektúry verejnej správy. Informácie uvedené v tejto žiadosti sú v súlade aj so Zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaný projekt spĺňa štandardy vydané na základe vyššie spomenutého zákona o informačných technológiách vo verejnej správe, o čom všetkom svedči aj schválená Štúdia uskutočniteľnosti a Zámer národného projektu.

Ďaľšie informácie sa nachádzajú:

https://metais.vicepremier.gov.sk/studia/detail/8019b096-d35b-6356-0ba4-5964138717d1?tab=basicForm

 

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Celkové oprávnené náklady projektu: 12 437 455,20 €

          Z toho zdroj EÚ: 9 364 533,14 €

          Z toho zdroj ŠR: 1 652 564,67 €

          Z toho zdroj Pro rata: 1 420 357,38 €

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Stav projektu: V realizácii

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 04.04.2023

Predpokladaný termín ukončenia: 11/2023

Dátum poslednej aktualizácie: 04.04.2023

ITMS
Informácie o projekte z nástroja na správu eurofondov v SR pre roky 2014 – 2020 – ITMS2014+
Zmluvy o projekte
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinná od 04.04.2023)Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava