Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Rezortný privátny cloud RPC

Miesto realizácie: Celé Slovensko
Oblasť podpory: Informatizácia

Základné informácie o projekte:

Predložený projekt predstavuje ideu modernizácie a vybudovania modernej cloudovej platformy určenej na prevádzku všetkých v súčasnosti prevádzkovaných informačných systémov, ako aj nových, už pripravovaných informačných systémov v súlade s princípmi cloudovej infraštruktúry.

Ku každej modernizácii v súčasnosti je dôležité pristupovať spôsobom zohľadňujúcim cloudové princípy. Do cloudu, prípadne na infraštruktúru spĺňajúcu princípy cloudu sa postupne presúva čoraz viac organizácií. Dôvody sú nielen ekonomické, ale aj technologické. Cloudová infraštruktúra svojou efektivitou do istej miery umožňuje jej odberateľom kontrolovať náklady na ňu. Zároveň však láka na vlastnosti týkajúce sa samoobslužnosti, takmer instantnej dostupnosti virtualizovaných strojov, aplikácií a služieb, dynamiku výpočtových a kapacitných zdrojov, atď. Popri tom všetkom sľubuje odbremenenie konzumentov o starosti súvisiace s prevádzkou a vôbec s riadením vlastného IT oddelenia.

Medzi najdôležitejšie ciele, ktorých naplnenie týmto projektovým zámerom sledujeme patria:

  • Dlhodobá efektivita a ekonomika prevádzky informačných systémov
  • Poskytnutie ekonomicky výhodnej alternatívy pre prevádzku nových, v súčasnosti ešte DataCentrom neprevádzkovaných informačných systémov
  • Servisný katalóg zodpovedajúci IaaS, PaaS a SaaS službám poskytovaných DataCentrom Automatizácia procesov poskytovania služieb zo servisného katalógu a podpora infraštruktúry ako kódu
  • Vytvorenie centrálneho samo-obslužného portálu pre prevádzkové tímy DataCentra, ako aj pre vybraných zákazníkov majúcich potrebné IT zručnosti

Rezortný privátny cloud je SW a HW infraštruktúra rozprestierajúca sa naprieč troma výpočtovými centrami DataCentra poskytujúca rezortu Ministerstva financií SR a podriadeným organizáciám rezortu financií služby typu IaaS, PaaS, SaaS a CaaS. Je odzrkadlením pravidiel a najlepších praktík implementácie IT projektov z pohľadu ako technického, tak aj ekonomického. Základy riešenia sú postavené na štandardných a otvorených technológiách, ktoré sú sprístupňované konzumentom služieb prostredníctvom samoobslužného portálu služieb. Ten sprístupňuje manažment funkcie a centralizovný pohľad na infraštruktúru tvorenú poolmi výpočtových, kapacitných, sieťových a bezpečnostných zdrojov prispôsobených na prevádzku konkrétnych typov v rezorte využívaných služieb.

Prijímateľ: DataCentrum

Celkové oprávnené náklady projektu: 39 844 341,44 €

          Z toho zdroj EÚ: 30 000 000,00 €

          Z toho zdroj ŠR: 5 294 117,65 €

          Z toho zdroj Pro rata: 4 550 223,79 €

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Stav projektu: V realizácii

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 01.04.2023

Predpokladaný termín ukončenia: 10/2023

Dátum poslednej aktualizácie: 31.03.2023

ITMS
Informácie o projekte z nástroja na správu eurofondov v SR pre roky 2014 – 2020 – ITMS2014+
Zmluvy o projekte
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinná od 01.04.2023)Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava