Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Rezortný privátny cloud RPC

Miesto realizácie: Celé Slovensko
Oblasť podpory: Informatizácia

Prijímateľ: DataCentrum

Medzi najdôležitejšie ciele, ktorých naplnenie projekt sleduje, patria:

  • Dlhodobá efektivita a ekonomika prevádzky informačných systémov
  • Poskytnutie ekonomicky výhodnej alternatívy pre prevádzku nových, v súčasnosti ešte DataCentrom neprevádzkovaných informačných systémov
  • Servisný katalóg zodpovedajúci IaaS, PaaS a SaaS službám poskytovaných DataCentrom Automatizácia procesov poskytovania služieb zo servisného katalógu a podpora infraštruktúry ako kódu
  • Vytvorenie centrálneho samo-obslužného portálu pre prevádzkové tímy DataCentra, ako aj pre vybraných zákazníkov majúcich potrebné IT zručnosti

Rezortný privátny cloud je SW a HW infraštruktúra rozprestierajúca sa naprieč troma výpočtovými centrami DataCentra poskytujúca rezortu Ministerstva financií SR a podriadeným organizáciám rezortu financií služby typu IaaS, PaaS, SaaS a CaaS. Je odzrkadlením pravidiel a najlepších praktík implementácie IT projektov z pohľadu ako technického, tak aj ekonomického. Základy riešenia sú postavené na štandardných a otvorených technológiách, ktoré sú sprístupňované konzumentom služieb prostredníctvom samoobslužného portálu služieb. Ten sprístupňuje manažment funkcie a centralizovný pohľad na infraštruktúru tvorenú poolmi výpočtových, kapacitných, sieťových a bezpečnostných zdrojov prispôsobených na prevádzku konkrétnych typov v rezorte využívaných služieb.

 

Celkové oprávnené náklady projektu: 39 844 341,35 €

          Z toho zdroj EÚ:                           29 999 999,93 €

          Z toho zdroj ŠR:                           5 294 117,64 €

          Z toho zdroj Pro rata:                  4 550 223,78 €

Financované z fondu EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 01.04.2023

Predpokladaný termín ukončenia: 10/2023

Dátum poslednej aktualizácie: 14.08.2023

ITMS
Informácie o projekte z nástroja na správu eurofondov v SR pre roky 2014 – 2020 – ITMS2014+
Zmluvy o projekte
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinná od 01.04.2023)
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (účinný od 27.07.2023)Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava