Preskočiť ponuku


OP Doprava 2007 – 2013 | English

VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV

Názov projektu:

Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov Dvor

Miesto realizácie: Bratislavský kraj
Oblasť podpory: Verejná osobná doprava

Prijímateľ: Hlavné mesto SR Bratislava

Cieľom projektu je výstavba novej električkovej trate do mestskej časti Petržalka. Projekt nadväzuje na I. etapu projektu vybudovanú v rámci OPD 2007 – 2013. V mieste zástavky Jungmanová bude trať pokračovať až do Janíkovho dvora. V rámci tejto etapy bude vybudovaných 7 nových električkových zastávok Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Petržalka stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor. Celková dĺžka novej trasy predstavuje 4,3 km. Trasa je situovaná severojužným smerom. Je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou.

Projekt bude v zmysle Metodického usmernenia k fázovaniu projektov financovaný z dvoch programových období 2014-2020 a 2021-2027. 

 

Celkové oprávnené výdavky:                   86 052 653,85

 NFP:                                                           81 750 021,16

z toho EÚ zdroj:                                         73 144 755,78

z toho ŠR zdroj:                                         8 605 265,38

z toho HMBA:                                             4 302 632,69

 

Financované z fondu EÚ: Kohézny fond

Stav projektu: v realizácii

Deň účinnosti zmluvy o NFP: 03. 03. 2023       

Predpokladaný termín ukončenia: 30. 09. 2024

Projekt finálne schválený Európskou komisiou: v procese

Dátum aktualizácie údajov:       2. 3. 2023       

 

ITMS

https://www.itms2014.sk/projekt?id=5fe0217d-b80b-4ba9-be55-badbe6e83463

Zmluvy o projekte

Zmluva o poskytnutí NFP: https://crz.gov.sk/zmluva/7576187/

Zmluva o dielo na stavebné práce: https://archivzverejnovanie.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&p1=63825&id=79711

Dodatky k zmluve o dielo na stavebné práce:

https://zverejnovanie.bratislava.sk/bratislava/zmluvy/?nazov=&art_predmet=&art_dod_nazov=Aldesa&art_dod_ico=&art_datum_od=&art_datum_do=&art_suma_od=&art_suma_do=&ID=108505&odoslat=H%C4%BEada%C5%A5&frm_id_frm_filter_3=6400ce425ca64

Zmluva o poskytnutí služieb SD

https://archivzverejnovanie.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&p1=63824&id=79805

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb SD

https://archivzverejnovanie.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700026&id=80017

 

 

 

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti


Fotogaléria


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava