Operačný program Integrovaná infraštruktúra

AKTUALITY


Bratislava (13. júla 2018)

Po verejnom prerokovaní Štúdie realizovateľnosti I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa zverejňuje ministerstvo dopravy a výstavby SR bližšie informácie k jej výsledkom.

V rámci štúdie bol posudzovaný úsek v dĺžke 115 kilometrov z hľadiska technickej, dopravnej a ekonomickej efektívnosti ako aj ochrany životného prostredia a prírody. V štúdii sa posudzovali dva varianty modernizácie cesty, a to rekonštrukcia pôvodnej cesty a nové trasovanie ciest I/18 a I/74 mimo zastavané územia, čiže výstavba nových ciest I/18 a I/74. Obe varianty boli rozčlenené na desať úsekov, pri ktorých sa hľadalo najefektívnejšie dopravné riešenie z hľadiska vyššie zmienených kritérií. Do budúcej realizácie boli navrhnuté kombinácie variantu 1 a variantu 2, čo spája výhody vedenia trasy v koridore pôvodných komunikácií s vylepšením smerového a výškového vedenia a vedenia trasy mimo zastavaných území dotknutých obcí.

Mapa pripravovanej cesty
Mapka pripravovanej cesty

Z verejného prerokovania štúdie, ktoré sa konalo 18. júna 2018 v Košiciach a následne priamo v posudzovaných lokalitách na cestách I/18 a I/74, vyplynulo, že prioritne boli na realizáciu určené tieto úseky:

V. úsek I/18 Nižný Hrabovec - Petrovce nad Laborcom, preložka cesty. V záujme zníženia nákladov a ľahšieho zabezpečenia zdrojov realizovať časť od Petroviec po nadjazd pred Brekovom bez mimoúrovňovej križovatky. Strážske juh a vetvy smerom na západ na I/18. Preveriť možnosti efektívnejšieho kríženia a prepojenia ciest I/18 a I/74 na západe Strážskeho, o.i. aj možnosť vedenia preložky po teréne a dobudovania nadjazdu na súčasnej ceste ponad preložku a súčasne železnicu, čím by sa eliminoval problém úrovňového priecestia bezprostredne pri okružnej križovatke (v doterajšom návrhu).

VIII. úsek I/74 Snina – Stakčín. V prípade nemožnosti eliminácie hrozby ďalších zosuvov odvodnením kritickej časti svahu, aby sa ochránila cesta i železnica, realizovať vo variante 2 preložka cesty.

I. úsek Lipníky – Hanušovce nad Topľou. Zvážiť v rámci aktuálne projektovanej „modernizácie úseku“ doplnenie stúpacích pruhov. Ak sa to nestíha do roku 2023, realizovať modernizáciu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tak, aby bolo umožnené následné doplnenie prídavných pruhov pre pomalé vozidlá (nestavať múry v polohe možných prídavných pruhov).

Spomínaná štúdia realizovateľnosti bola konzultovaná a pripomienkovaná technickými expertmi Európskej únie  JASPERS, Útvarom hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR a členmi Monitorovacieho výboru OPII.

Ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán pre OPII v budúcnosti zverejní aj ďalšie štúdie realizovateľnosti.  

 

Prílohy:

Štúdia realizovateľnosti I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa - zhrnutie

Stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava